กรมเจ้าท่า เตรียมดัน “ท่าเรืออ่าวน้ำเมา” เป็น Maritime Hub กระบี่

หมวดหมู่ : กระบี่, ท่องเที่ยว,

อ่าน : 304
กระบี่-กรมเจ้าท่า ท่าเรืออ่าวน้ำเมา
กรมเจ้าท่า เตรียมดัน “ท่าเรืออ่าวน้ำเมา” เป็น Maritime Hub กระบี่

กระบี่-กรมเจ้าท่า เตรียมดันท่าเรืออ่าวน้ำเมา เป็น Maritime Hub ครบวงจร รับการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเลเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE คาดจัดทำร่างแผนแม่บท เมื่อจัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จในปี 2568 และของบประมาณก่อสร้างได้ ในปี 2569

นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เตรียมจัดทำแผนแม่บทงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งทางทะเล หรือ Maritime Hub แบบครบวงจร ซึ่งจะพัฒนาท่าเรือชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ได้แก่ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีการนำเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค เสนอแนวทางการพัฒนาท่าเรือยอร์ช และ ท่าเรือชุมชน ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด มีการนำเสนอพื้นที่ทางเลือก จังหวัดละ 3 พื้นที่

สำหรับ จ.กระบี่ นำเสนอท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า และ ท่าเรือนพรัตน์ธารา อ.เมืองกระบี่ จากการสำรวจความคิดเห็น และตรวจสอบความเหมาะสม 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา มีคะแนนการประเมินสูงสุด ประกอบกับเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมร่วมกันเห็นด้วยที่จะพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา เป็น Maritime Hub

การดำเนินการกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาฉบับกลาง ก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจออกแบบท่าเรือมารีน่าชุมชน ทั้ง 6 จังหวัด ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE จัดทำร่างแผนแม่บท เมื่อจัดทำแผนแม่บทแล้วเสร็จ ในปี 2568 คาดว่าจะสามารถนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณก่อสร้างได้ ในปี 2569 หากมีการดำเนินโครงการ ก็จะช่วยลดความแออัดของท่าเทียบเรือ พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งของ จ.กระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองรับการขนส่งสินค้าการเกษตร กระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางการขนส่งอีกด้วย.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :