อบจ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อน รพ.สต. 26 แห่ง ที่รับโอนมาดูแล
อบจ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อน รพ.สต. 26 แห่ง ที่รับโอนมาดูแล