อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนา “1 ปี รับโอน รพ.สต.” เรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรค

หมวดหมู่ : สงขลา, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 187
อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนาวิชาการ “หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต.สู่ อบจ.”
อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนา “1 ปี รับโอน รพ.สต.” เรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรค

กรุงเทพฯ-อบจ.สงขลา ร่วมสัมมนาวิชาการ “หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต.สู่ อบจ.” จำนวน 3,263 แห่งสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นในการถ่ายโอนภารกิจ


     เมื่อวันที่ 11 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน  การสัมมนา “หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน.และรพ.สต.สู่ อบจ.” ที่ห้อง ที. เค. แกรนคอนแวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนคอนแวนชั่น โรงแรม ที.เค.พาเลซด์ แอนคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯโดยมีนายบุญชูจันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา


     การสัมมนาครั้งนี้นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผอ.รพ.สต.สงขลาและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่  11-12 พฤศจิกายน 2566  


     สำหรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,263 แห่ง พร้อมบุคลากรทั้งที่เป็นข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 คน มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563


     จากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปี โดยที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ประสานการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่เริ่มต้นได้ทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทำงาน ของ รพ.สต.ทั้งในส่วนบุคลากรที่โอนมาและที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้รับโอน ตลอดจนหน่วยงานสังกัดเดิมและหน่วยงานที่ส่งเสริม 


     การดำเนินการมีประเด็นที่ยังต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แยกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน รพ.สต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การถ่ายโอน ภารกิจสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :