เดินหน้ามอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา และถนนใหม่เชื่อมมาเลย์

หมวดหมู่ : สงขลา,

อ่าน : 1,074
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เดินหน้ามอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา
เดินหน้ามอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา และถนนใหม่เชื่อมมาเลย์

สงขลา- ผวจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เดินหน้ามอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา และถนนเชื่อมมาเลเซียแห่งใหม่


     เมื่อวันที่ 11 พ.ย.66 เวลา 10.30 น นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2566 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 


     ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการก่อสร้างระยะที่ 1 เป็นการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรรวมระยะทาง 574 เมตร ความกว้างทางหลัก 20 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางกว้าง 1 เมตร งานเพิ่มเสถียรภาพไหล่เขา สัญญาจ้างเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2567 ระยะเวลาการการดำเนินงานของสัญญาจ้างทั้งสิ้น 10 งวดงาน รวมระยะเวลาดำเนินการ 360 วันวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 63 ล้านบาทเศษ ด้านผลการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในงวดงานที่ 1 การติดตั้งป้ายระหว่างการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว งานรื้อถอนถนนคอนกรีต สำหรับการดำเนินการระยะที่ 2 อยู่ระหว่าง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ควบคู่กับการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ร่วมไทย - มาเลเซียครั้งที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2556 ต่อไป


     นอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด่านศุลกากรสะเดา โดยการจัดระเบียบช่องทางจราจรตามความเหมาะสมในช่วงปัญหาการจราจรติดตัด , การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงานของจังหวัดสงขลา เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุมคระรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – สะเดา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว – ด่านสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างโครงข่ายสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง อ.หาดใหญ่ – อ.สะเดา จ.สงขลา โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก และโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตก  โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว – ด่านสะเดาแห่งใหม่ 


     พร้อมหารือถึงข้อเสนอสำหรับการหารือระหว่างไทย - มาเลเซีย กรณีประชุมหารือของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ ด่านพรมแดนสะเดา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสิทธิในการขนส่งทางถนนที่เท่าเทียมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ประกอบด้วย การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย , ความร่วมมือในการขนส่งระบบราง ไทย - มาเลเซีย โดยการรื้อฟื้นสถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ท 


     การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของไทย ณ ด่านพรมแดนของประเทศมาเลเซีย โดยขอความร่วมมือจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ และเรื่องของการตรวจอนุญาตคนไทยขาออกเดินทางเข้ามาเลเซียโดยผ่านเครื่อง Auto channel ซึ่งจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเนื่องจากไม่มีตราประทับขาออกจากไทย จึงเห็นควรผลักดันให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ที่สามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยตรวจอนุญาตผ่านเครื่อง Auto channel ทางด่านท่าอากาศยาน โดยไม่ต้องมีตราประทับขาเข้าและขาออก และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :