เร่งปลูก”กล้วยหอมทองบางแก้ว” สู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 590
กล้วยหอมทอง สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว
เร่งปลูก”กล้วยหอมทองบางแก้ว” สู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

พัทลุง-สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง และ สนง.เกษตรอำเภอบางแก้ว เร่งสร้างแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้วโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต สู่การสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างมั่นคง เพื่อส่งขายในตลาดโมเดิร์นเทรด

 

นางสุจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกในตลาดโมเดิร์นเทรด โดยการจัดอบรมการปลูกกล้วยหอมทอง การสนับสนุนความรู้ในด้านการพัฒนาผลผลิต การจัดการฟาร์ม การจัดการหลังเก็บเกี่ยว และสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้มีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองเป็นจำนวนมาก และได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น “แปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว” ขึ้นในปี2565 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงก็ได้สนับสนุนให้ทีมผู้จัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิก ร่วมกันจัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม นำไปสู่การจัดทำข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ต่อไป 


สำหรับการใช้กระบวนการแปลงใหญ่ในการส่งเสริมการผลิต 5 ด้าน ประกอบด้วย (1)ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการขยายหน่อพันธุ์ไว้ในรุ่นถัดไป การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ฯลฯ (2) ด้านการเพิ่มผลผลิต โดยการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพาราทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น (3) ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง และสามารถผลิตกล้วย เกรด A (4). ด้านการตลาด มีการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัยอำเภอบางแก้ว เพื่อรับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายต่อโดยมีการประกันราคาแก่สมาชิก ฯลฯ และ (5) ด้านการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการกลุ่มที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและขยายพื้นที่ปลูก ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี.